Všeobecné obchodní podmínky prodejce Petr Pařenica, IČ:73347949, DIČ:CZ7811265517, Nádražní 857, 742 85, Vřesina, provozovatele internetového obchodu namontujdoma.cz. (Dále uváděné jako dodavatel).

 

I. Objednávání zboží

 1. Objednávky přijímá dodavatel poštou, e-mailem nebo pomocí internetového obchodu na adrese namontujdoma.cz Telefon: +420 775 988 060.
 2. Při první objednávce je zákazník povinen zároveň s objednávkou zaslat i své identifikační údaje. Obchodní společnost doloží výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ a kopii živnostenského listu.

 

II. Ceny a slevy

 1. Ceny uvedené na webových stránkách namondujdoma.cz jsou koncové maloobchodní ceny uvedené bez a včetně DPH.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v případě výrazného navýšení cen vstupů. Veškeré změny cen budou uvedeny na internetových stránkách namontujdoma.cz

 

III. Uzavření kupní smlouvy, platba za zboží

 1. Zákazník odesláním objednávky uzavírá s dodavatelem kupní smlouvu a zavazuje se odebrat objednané zboží. O přijetí objednávky je zákazník informován prostřednictvím potvrzujícího e-mailu. Zákazník zároveň souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo dodávku zrušit. O zrušení objednávky je zákazník informován prostřednictvím e-mailové adresy vyplněné v objednávce.
 3. Platba za zboží se provádí na základě zvoleného způsobu platby při tvorbě objednávky:

- Dobírka – zákazník platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.

- Platba prostřednictvím eBanky – zákazník platí prostřednictvím elektronické platební brány, po potvrzení o realizované platbě bankou je objednávka expedována. eBanka, jejímž prostřednictvím elektronická platba probíhá, neodpovídá za vady dodávky a není jinak zúčastněna ve vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem.

 

IV. Termíny dodání zboží a cena za dopravu

 1. Běžná dodací lhůta zboží uvedeného na webových stránkách namontujdoma.cz je 24 hodin při objednávce s dodací adresou v Ostravě, 3 – 5 pracovních dní pro ČR. V případech, že je poptávka výrazně vyšší nežli kapacita výroby daného zboží, prodlužuje se dodací lhůta na 10 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. V takovém případě je každý zákazník neprodleně informován o stavu jeho objednávky. Dodavatel neručí za výpadky výroby a dodávek subdodavatelů.
 2. Zboží je dodáno dopravcem nebo dodavatelem na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Dodávka je doručována dopravcem standardně ve lhůtách ucedených v čl. 1. kapitoly V. v den po expedici zboží v době mezi 8:00 a 18:00 hodinou.
 3. Při přebírání dodávky doručené dopravcem zákazník zkontroluje údaje uvedené na přepravním (dodacím) listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je poškozená originální polepovací páska na obalu, uvede zákazník tuto skutečnost do poznámky na přepravním listu dopravce, případně má zákazník právo dodávku odmítnout jako celek. Zákazník je dále povinen následně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Rozdíly obsahu zásilky oproti dodacímu listu uvede zákazník na přepravním listu a tuto skutečnost musí dopravce potvrdit podpisem. Pokud dopravce odmítne rozdíl potvrdit, má zákazník právo odmítnout dodávku jako celek
  1. Pokud má převzaté zboží nedostatky - nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
   • Zákazník může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na:
   • bezplatné odstranění vady nebo
   • přiměřenou slevu z ceny nebo
   • dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
   • základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  2. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
  3. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  4. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 4. K objednávce je účtováno dopravné, popř. dobírečné dle tarifů uvedených při tvorbě objednávky.
 5. Pro objednávky z internetu slouží prodejna pouze jako výdejní místo. Možné způsoby platby: Platba na prodejně, nebo platba předem převodem na účet 209516323 / 0300 . Úhradu proveďte do 5-ti pracovních dnů od obdržení potvrzení o přijetí objednávky. Po uplynutí této doby bude objednávka stornována. Potvrzení o připravení objednávky obdržíte mailem spolu s kopií Vaší objednávky. Po obdržení e-mailu si prosím vyzvedněte zboží do 10 pracovních dní. V případě že si zákazník nemůže zboží vyzvednout do 10 pracovních dní, je povinen neprodlene kontaktovat prodejce na kontaktních telefonních číslech. V opačném případě bude objednávka stornována.

 

V. Reklamace a záruční doba

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.
 2. Zákazník má právo vrátit zakoupené zboží (odstoupit od smlouvy) bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Dodavatel je povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou finanční částku do 30 dnů ode dne, kdy bylo zboží vráceno. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet zákazníka dle dohody se zákazníkem. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je spotřebitel povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody bude započtena oproti ceně vráceného zboží (Finanční plnění za vrácené zboží bude ze strany dodavatele o tyto náklady sníženo).
 3. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
   • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
   • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
   • U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Tento druh zboží již není možno vrátit prodávajícímu. Stejně tak kupující nemůže odstoupit od smlouvy na:
  1. vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
  2. porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
  3. mechanickým poškozením zboží.
  4. elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
  5. poškozením zboží při přepravě.
  6. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí.
  7. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
  8. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem.
  9. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo
  10. použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
  11. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
  12. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  13. zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
  14. zboží poškozeného živly.
 4. Reklamaci dodavatel přijímá výhradně písemně pomocí internetového formuláře na našich stránkách Vebovky. V reklamaci musí být uvedeno o jaké se jedná zboží, datum nákupu, důvod reklamace a v případě reklamace z důvodu nefunkčnosti zboží i laický popis závady.
 5. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 6. Aktualizace cen, skladových zásob a dalších údajů se z technických důvodů na e-shopu provádějí 1x denně, proto si prodejce vyhrazuje právo na změnu, pokud některý údaj již neodpovídá skutečnosti a bude o tom kupujícího neprodleně informovat. V takovém případě není objednávka závazná ani pro jednu ze stran dokud nebude potvrzena kupujícím za nových podmínek, které prodávající navrhne.

 

VI. Ochrana osobních údajů
S informacemi o zákaznících je nakládáno dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy (objednáním zboží nebo služeb) souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího.
Osobní údaje může zákazník svobodně měnit a na základě jeho písemné žádosti je lze odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží..

 

VII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem Petr Pařenica a zákazníkem. Prodejce Petr Pařenica si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách na adrese Vebovky nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Máte dotaz?

stačí vyplnit formulář!

Naše novinky